REKLAMAČNÝ PORIADOK internetového obchodu Lilla Grayi

Čl. I 
Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto uplatnenia reklamácie a postup pri riešení reklamácií.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.
 3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
 4. Reklamačná adresa je (doporučene):
  Lilla Grayi s.r.o.
  Ladislava Dérera 16
  831 01 Bratislav
  a
 5. Prevádzkovateľom internetového obchodu je obchodná spoločnosť Lilla Grayi s.r.o., so sídlom Ladislava Dérera 16, 831 01 Bratislava, IČO: 47 611 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 96716/B.
 6. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľa. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 7. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu zmluvy a právny režim zmluvy, ktorej jednou zmluvnou stranou je spotrebiteľ.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ktorá je zároveň orgánom alternatívneho riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom (predávajúcim) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. (Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava 27).

Čl. II
Záruka a záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).
 3. Záručná doba je 24 hodín.
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Na účely kúpy tovaru v internetovom obchode predávajúceho je záručným listom doklad o kúpe (faktúra).
 6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci/tovaru kupujúcim.
 7. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo oprávnená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený (doporučujeme). V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s prepravcom zápis o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Zápis je potrebné vykonať aj v prípade prevzatia takého tovaru.
 8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať terminál/dodací list.
 9. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné oznámiť predávajúcemu.
 10. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 11. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 12. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 13. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 16. Práva zo zodpovednosti za vady je nutné uplatniť u predávajúceho akoukoľvek formou (formulár, e-mail).
 17. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 18. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru a ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. Za vady tovaru predávajúci nezodpovedá ani vtedy, ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim.
 20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 21. Kupujúci pri reklamácii môže použiť formulár v ktorom uvedie svoje meno, adresu, kontakt, popis tovaru, číslo účtu, kód banky, dátum a podpis.
 22. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim alebo nedodržaním starostlivosti o živé kvety. O starostlivosti o živé kvety je kupujúci oboznámený pri doručený tovaru, čo potvrdzuje svojím podpisom na dodacom liste alebo terminály.
 23. Kupujúci je povinný zaslať tovar spolu s potrebnými dokladmi a požiadavkami.
 24. Predávajúci je povinný ukončiť reklamáciu najneskôr do 30 dní.
 25. Ak tovar reklamujete, musí byť čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený.
 26. Kupujúci bude informovaný e-mailom, prípadne iným vhodným spôsobom o vybavení reklamácie.