VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Lilla Grayi s.r.o.

Čl. I
Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“ alebo „podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa, ktorá sa uskutočňuje v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou Lilla Grayi s.r.o..
 2. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Lilla Grayi s.r.o., so sídlom Ladislava Dérera 16, 831 01 Bratislava, IČO: 47 611 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 96716/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
 3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby ponúkané predávajúcim, a to buď v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľa. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru (ďalej ako „kupujúci“ alebo „zákazník“)
 4. Tieto obchodné podmienky taktiež vymedzujú práva  a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytujú informácie v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Predmetné obchodné podmienky sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej ako „spotrebiteľ“).
 7. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu zmluvy a právny režim zmluvy, ktorej jednou zmluvnou stranou je spotrebiteľ.
 8. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ktorá je zároveň orgánom alternatívneho riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. (Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29,827 99 Bratislava 27).
 10. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 11. Tieto obchodné podmienky sú platné až do ich zmeny, ktorá bude uskutočnená zverejnením na webovej stránke predávajúceho.
 12. Nadobudnutie vlastníckeho práva k veci nastáva až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

Čl. II
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať (doručiť) a umožniť mu nadobudnutie vlastníckeho práva. Kupujúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.
 3. Tovar je možné objednať prostredníctvom prostriedku elektronickej diaľkovej komunikácie – webového sídla predávajúceho http://www.lillagrayi.sk.
 4. Zo strany kupujúceho kúpna zmluva vzniká vytvorením, odoslaním (potvrdením) záväznej objednávky.
 5. Takto vytvorená objednávka je záväzná, a kupujúci akceptuje kúpnu cenu.
 6. Predávajúci je povinný do 24 hodín zaslať potvrdzovací e-mail o objednávke.
 7. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä
  • zabezpečiť aby kupujúci nadobudol vlastnícke právo k veci
  • dodať objednaný tovar podľa objednávky riadne a včas
  • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
  • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru
  • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení v zmysle dotknutých právnych predpisov
 3. Kupujúci je povinný najmä
  • zaplatiť kúpnu cenu
  • prevziať tovar
  • potvrdiť v dodacom liste alebo termináli prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 4. Nebezpečenstvo škody tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od dopravcu, inak v čase keď mu bolo umožnené nakladať s tovarom ale nebol kupujúcim prevzatý.

Čl. IV
Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, t.j. z dôvodu nemožnosti plnenia v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ním alebo ním poverenou osobou.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. V prípade, ak je predmetom nákupu tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (spotrebiteľa), tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho (kytice z rezaných kvetov, venovania), nemôže kupujúci v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, od zmluvy odstúpiť po doručení objednávky.
 6. Predávajúci je povinný poskytnúť vzor tlačiva na odstúpenie od zmluvy na svojej webovej stránke.
 7. Odstúpenie od zmluvy podlieha režimu spotrebiteľských noriem uvedených v Čl. I obchodných podmienok.
 8. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.
 10. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 11. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 12. Platí zákaz platby záloh a iných plnení alebo ich zaistenie v priebehu lehoty odstúpenia. 

Čl. V
Cena tovaru, platobné podmienky a iné cenové podmienky

 1. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu prevádzkovanom spoločnosťou Lilla Grayi s.r.o. uvádzané v aktuálnom znení a sú platné. Ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 3. V prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok môžu byť ceny zmenené.
 4. Konečná cena je cena uvádzaná v objednávkovom formulári v  sekcii „Nákupný košík“ tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH a ostatných poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 5. Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky súvisiace so spôsobom platby.
 6. Kupujúci má tieto možnosti platby:
  • Dobierka (platba možná len v hotovosti)
  • online platba kartou, prostredníctvom internetovej platobnej brány
 7. Daňový doklad (faktúra) bude kupujúcemu zaslaná elektronicky. Faktúra bude kupujúcemu zaslaná výhradne elektronicky v prípade, ak objednávku zasiela tretej osobe.
 8. Ceny tovarov, ktoré vznikli ako dôsledok technických chýb sú neplatné podľa príslušných ustanovení o náležitostiach právnych úkonov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu týchto chýb, vrátane opravy už vytvorenej objednávky.
 9. Ceny v reklame a konečna cena na webovej stránke môžu byť rozdielne z dôvodu zmeny ceny dodávateľa tovaru. Konečná a platná cena je vždy cena uvedená na webovej stránke prevádzkovanou spoločnosťou Lilla Grayi s.r.o. a v sekcii Nákupný košík po vybraní produktu, ktorý si chce zákazník kúpiť.

Čl. VI
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 10 pracovných dní. V prípade, ak sa jedná o dodávku kytíc z rezaných kvetov a venovaní sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote najskôr do 90 minút od spracovania objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že čas doručenia uvedený pri objednaní kytice je orientačný avšak s najväčším rozdielom 1 hodiny.
 2. Pri objednaní kvetov s dodaním v deň vytvorenia objednávky sú objednávky vybavované do18.00h s doručením do 19.00h uvedeného dňa. Objednávky vytvorené po 18.00h budú doručené v nasledujúci deň v čase uvedenom kupujúcim pri vytvorení objednávky.
 3. Poštovné resp. náklady na prepravu znáša kupujúci.
 4. Náklady na prepravu znáša predávajúci v prípade, ak je v detaile produktu uvedené „doprava zdarma“, alebo v prípade akcie pri nákupe nad určitú sumu.
 5. Predávajúci upovedomí o zaslaní tovaru kupujúceho elektronickou formou.
 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 7. Pri prevzatí tovaru by mal kupujúci, alebo oprávnená osoba, skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade poškodenia je nutné priamo na mieste spísať s dopravcom zápis o vadách spôsobených počas prepravy. Predávajúci nemusí uznať reklamácie z titulu prevzatia takto prevzatého tovaru.
 8. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo oprávnená osoba podpisom na dodacom liste alebo termináli.
 9. Miesto odberu je miesto, ktoré bolo uvedené v záväznej objednávke.
 10. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru a dodací list, to neplatí v prípade uvedenom v čl. V bod 8. V takomto prípade bude kupujúcemu faktúra a dodací list doručená prostredníctvom e-mailu.
 11. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od času, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru, alebo ho len fyzicky preberie, buď sám alebo oprávnenou, či v objednávke označenou osobou.

Čl. VII
Akcie a súťaže, výhody pre zákazníka

 1. Predávajúci môže jednostranným verejným vyhlásením poskytnúť kupujúcim výhody.
 2. Tieto výhody môžu predstavovať bezplatný bonusový tovar  alebo cenové zvýhodnenie, ktoré predávajúci ponúka pri nákupe, ktorý dosiahne presne určenú sumu.
 3. Verejné vyhlásenie môže mať písomnú formu a zverejnenie prostredníctvom webovej stránky alebo sociálnych sietí.
 4. Konkrétne podmienky budú upravené v príslušnej časti webovej stránky predávajúceho.
 5. Je zakázané zneužívať akcie za účelom získania výhody.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy/vrátenia tovaru je nutné vrátiť všetky cenové výhody a bonusový tovar a zároveň nahradiť škodu, ktorá tým vznikla Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť všetko čo získal od predávajúceho.
 7. Zákazník, ktorý dostal darčekový tovar z dôvodu, že nakúpil nad určitú sumu, tento nemá povinnosť tento tovar vrátiť ak hodnota objednávky klesla pod určitú sumu z dôvodov na strane predávajúceho.
 8. V prípade, že zákazník uplatní odstúpenie od zmluvy len z časti a hodnota objednávky klesne pod určenú sumu pre získanie darčekového tovaru, t.j. neboli splnené podmienky pre získanie takejto výhody, zákazník je povinný darčekový tovar vrátiť alebo nahradiť hodnotu takého tovaru v plnej výške.
 9. V prípade, že u predávajúceho prebieha súčasne viacero akcií, zákazník ma nárok na jednu – ekonomicky najvýhodnejšiu akciu.

Čl. VIII
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci je v zmysle týchto ustanovení aj prevádzkovateľom webovej stránky www.lillagrayi.sk.
 2. Za osobný údaj sa považujú  také informácie, ktorými možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Sú to najmä meno, trvalý pobyt, rodné číslo, e-mail, cookies a iné.
 3. Spotrebiteľ resp. kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, potvrdením objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú správne a pravdivé. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o kúpe tovaru na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou alebo tovarom, vrátane neskoršej komunikácie so spotrebiteľom z dôvodu uplatnenia zmluvných práv (odstúpenie od zmluvy) ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely zasielania informácií o tovare, a to elektronickými prostriedkami (e-mail).
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:
  1. Registráciu zákazníka
  2. Vytvorenie objednávky/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy
  3. Vystavenie dokladu, potvrdenie objednávky
  4. Dodanie tovaru
  5. Informácie o novinkách, zľavách a akciách
  6. Evidencia objednávok a reklamácie
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, v elektronickej forme alebo iným spôsobom pri komunikácii s kupujúcim.
 6. Spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 7. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
  1. Meno a priezvisko
  2. Adresa
  3. Tel. č. a e-mail
  4. Platobné údaje
  5. Cookies
 8. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že  osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 10. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 11. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii, pri prihlásení sa k odberu . Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi alebo zrušením účtu prípadne odhlásením sa z odberu noviniek
 12. Nie je možné odvolať súhlas so spracúvaním údajov, ktorý je vykonávaný na základe zákonnej povinnosti (napr. daňové účely.)
 13. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.
 14. Dotknutá osoba má tieto práva voči prevádzkovateľovi, na základe písomnej žiadosti v súlade s čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR a v súlade so zákonom:
  1. Dotknutá osoba má právo má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa vyhlásenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  2. Dotknutá osoba má právo má právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Dotknutá osoba má právo má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Dotknutá osoba má právo má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
   • osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  5. Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľa oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  7. Dotknutá osoba  má právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov.
  8. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  9. Dotknutá osoba má právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  10. Právo na začatie konania pred príslušným Orgánom štátnej správa podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  11. Dotknutá osoba má právo na určenie doby spracovania údajov: údaje sú spracované na dobu splnenia účelu zmluvy, evidencie objednávky a prípadných reklamácii.
  12. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté na uzavretie zmluvy pri vytváraní objednávky. V príde ich neposkytnutia nie je možné uzavrieť zmluvu na diaľku.
  13. Dotknutá osoba má právo na určenie zdroja osobných údajov ak neboli získané na základe jej súhlasu.
 15. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
  1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu.
  3. Informácie poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií.
 16. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, tieto práva požíva jej zákonný zástupca.
 17. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 18. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje.
 19. Tieto ustanovenia sa spravujú zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a príslušných noriem EÚ.
 20. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala neoprávnene.
 21. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť akýmkoľvek spôsobom. (e-mail, telefonicky)  

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke predávajúceho a príslušnými normami o ochrane spotrebiteľa.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo, že jednotlivé kytice sa môžu prispôsobiť použitím iného, obdobného druhu kvetu alebo inej obdobnej farebnosti kvetu.
 3. Tieto obchodné podmienky môžu byť zmenené.
 4. Obchodné podmienky podliehajú právnemu režimu Slovenskej republiky a normám EÚ.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke prevádzkovanou spoločnosťou Lilla Grayi s.r.o..